• HOME
  • Văn bản tiêu chuẩn ASIAGAP
ページ内リンク用(消さないでください)

ASIAGAP

Văn bản tiêu chuẩn ASIAGAP

ASIAGAP Ver.2.3

ASIAGAP Quy định chung

(Vietnamese_ASIAGAP General Regulations Ver.2.3)

ASIAGAP Điểm kiểm soát và tiêu chí phù hợp dành cho trang trại

(Vietnamese_ASIAGAP Control Points and Compliance Criteria : Fruits and Vegetables)

ASIAGAP Điểm kiểm soát và tiêu chí phù hợp dành cho Văn phòng sự vụ của tổ chức
(Vietnamese_ASIAGAP Control Points and Compliance Criteria : Group Administration)

ASIAGAP Hướng dẫn sử dụng ICT trong tiến trình thẩm định

(Vietnamese_Guideline on ICT Use in Audit Process)